VEDTÆGTER

Gedved Lokalråd

 

§1 Foreningens navn er Gedved Lokalråd og har hjemsted i Gedved by.

§2 Foreningens formål er at fremme borgernes interesser i Gedved primært i forhold til kommunale og regionale myndigheder.

 

§3 Enhver husstand i Gedved (postnummer 8751 Gedved) kan optages som medlem af foreningen.

 

§4 Foreningen ledes i det daglige af en bestyrelse, som består af mindst 4 og
højst 9 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

 • Genvalg kan finde sted.
 • Bestyrelsen vælger ud af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 • Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp eks. regnskabsfører, sekretær m.m.

 

§5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og/eller udvalg i det omfang, det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for arbejdsgruppernes arbejdsområder og arbejdsmåde i samarbejde med arbejdsgruppen.

Foreningen er forpligtet til, at alle høringssvar, der udarbejdes af Gedved Lokalråd, sendes til de medlemmer, der er på foreningens medlemsliste. Desuden offentliggøres høringssvaret på foreningens Facebookgruppe ”8751 Gedved” så vidt muligt minimum 14 dage inden høringssvaret fremsendes til kommunen. Efter fremsendelse af høringssvaret til Horsens Kommune lægges dette på Gedved Lokalråds hjemmeside.

Alle referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger lægges på foreningens hjemmeside senest 30 dage efter afholdelse.

 

§6 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen samles en gang om året og afholdes hvert år i løbet af første kvartal. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annonce i Østbirk Avis, opslag på Facebookgruppen 8751Gedved og på foreningens hjemmeside.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
 • Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed i det kommende år
 • Drøftelse af indkomne forslag
 • Drøftelse af budget for det nye regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent
 • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisorer
 • Evt.

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, defineret som medlemmer af husstande, der har indbetalt kontingent for det aktuelle år. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte jf. ovenstående. Hver husstand har én stemme.

Forslag til behandling og evt. beslutning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde seneste 7 dage inden. Indkomne forslag offentliggøres på Lokalrådets hjemmeside senest 3 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af bestyrelsen. Derudover kan ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt efter skriftlig begæring af mindst 2/3 af medlemmerne, når den ønskede dagsorden samtidig anføres.

Indkaldelse skal offentliggøres senest 7 dage efter, at bestyrelsen har modtaget ønsket om
ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

 

§7 Regnskabet skal udfærdiges på en efter lovgivningen forsvarlig måde, og revideres en gang om året af to på generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet følger kalenderåret.

 

§8 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen. Intet medlem af foreningen oppebærer løn eller anden form for vederlag, hvilket ligeledes er gældende for den daglige ledelse. Udgifterne til bestyrelsens arbejde afholdes af foreningen.

Foreningens finansielle grundlag bygger på følgende:

 • Kontingenter
 • Støtteindbetalinger
 • Sponsorer
 • Fonde
 • Evt. kommunal støtte

 

§9 Foreningen tegnes af dens formand i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura til foreningens kasserer i forhold til foreningens bankforbindelse.

 

§10 Vedtægtsændringer kan kun foretages på den ordinære generalforsamling eller på en til lejligheden indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer kan kun foretages ved 2/3 flertal blandt de fremmødte. Vedtægtsændringer træder i kraft ved generalforsamlingens afslutning.

 

§11 Foreningen kan opløses ved generalforsamlingen, hvis dens aktiviteter ophører, eller 2/3 af de på generalforsamlingen stemmeberettigede ønsker en sådan opløsning. Eventuelle aktiver fordeles på grundlag af generalforsamlingens konkrete beslutning i overensstemmelse med foreningens formål.

Opløsningen af foreningen skal godkendes på to på hinanden følgende generalforsamlinger for at være endelig.
Opløsningen af foreningen forestås af den til enhver tid siddende bestyrelse.

 

 

Disse vedtægter er senest opdateret på generalforsamlingen den 13. marts 2024.